JavaScript贯彻大数的运算_javascript手艺_脚本之家金沙网址

对于非常大或非常小的数,可以用科学记数法表示浮点值。采用科学记数法,可以把一个数表示为数字加e/E,后面加乘以10的倍数,如:

复制代码 代码如下:var num1 = 3.125e7; //
31250000 var num2 = 3e-17; // 0.00000000000000003

进行特别大的数的加减运算,可以使用字符串+科学记数法的方法来进行,如:

复制代码 代码如下://
这里只考虑大整数的情况,不考虑小数 function strAdd{
/*增加一位数位以记录最高位进一的情况*/ var sNum1 = [‘0’,
sNum1].join, sNum2 = [‘0’, sNum2].join; /*给短的数字字符串加补0*金沙网址,/
var len1 = sNum1.length, len2 = sNum2.length, zeroArr = function{ var
arr = new Array, i=len; while{arr[i] = 0;} return arr; }; if{ var
arrTemp = zeroArr; arrTemp.push, sNum2 = arrTemp.join; } else if{ var
arrTemp = zeroArr; arrTemp.push, sNum1 = arrTemp.join; }
/*将字符串转换为数组,以相应数位来相加*/ var arr1 = sNum1.split, arr2
= sNum2.split; var arrAddRes = new Array, i=arr1.length; var andone = 0,
// 低位相加是否进一 cur1, cur2, curAdd; while{ cur1 = +arr1[i], cur2 =
+arr2[i]; curAdd = cur1+cur2+andone; if arrAddRes[i] = curAdd,
andone = 0; else arrAddRes[i] = +curAdd.toString, andone = 1; } if{ //
最后是否进一,否则截取前面的0 arrAddRes.splice; }
/*数组截取前19位如果有,用科学记数法来表示这个结果*/ var keeplen = 19;
// js的小数只保留小数点后的18位 var eAfter = arrAddRes.length – 1; //
e后面的倍数部分 var eBefore, eBeforeStr = ”; // e前面的小数部分
if(keeplen < arrAddRes.length) eBeforeStr = [arrAddRes[0], ‘.’,
arrAddRes.slice].join; else eBeforeStr = [arrAddRes[0], ‘.’,
arrAddRes.slice; eBefore = +eBeforeStr; return [Number, eBefore,
eAfter]; } strAdd(‘1234567890’, ‘9876543210’); // -> [1111111100,
1.1111111, 9]

代码如上了,是不是也很简单呢。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注